Väva Spis

Press

Historiskt hantverk blir modernt mode när Fine Little Day tolkar Hemslöjden i Skåne. Utställning och kollektion lanseras 20 maj.

 

Pressmeddelande  17.05.04

Scroll down for English version / Download Image bank

 
 

Historiskt hantverk blir modernt mode

–Fine Little Day och Hemslöjden i Skåne i gemensam utställning

 
 

Baksidan av en broderad allmogeväst har blivit en trendig collegetröja, ett gammalt förkläde en kjol som andas nutida fashion. När formgivaren Elisabeth Dunker inspireras av Skånes hemslöjdsförbunds samlingar av hantverk från flera århundraden uppstår magi.

Den 20 maj klockan 11.00 hålls vernissage på Hemslöjden i Landskrona. 

> Läs mer om utställningens turnéplan

Projektet Väva Spis – som även utställningen heter – sträcker sig ungefär ett år tillbaka och har haft som mål att öka intresset för hemslöjd, samtidigt som initiativtagarna velat föra samman arkiven med svenska formgivare inom olika områden. Helt enkelt att sprida kunskapen om arkivens existens. De två arkiv som Hemslöjden i Skåne förfogar över är en del av Hemslöjdens samlingar på Digitalt Museum, där ett 50-tal museer digitaliserat och tillgängliggjort sina föremål. 

 

»Estetiken i folkkonsten och slöjden har alltid tilltalat mig – jag hyllar och älskar den. Idag är det lätt att massproducera produkter men svårare att framställa föremål med nerv i. I hemslöjdsarkiven fann jag en fantastisk kvinnohistoria, så många berättelser och kunskap som jag vill plocka upp och göra något nytt av.«

—Elisabeth Dunker, som driver varumärket och den kreativa plattformen Fine Little Day.

 

Nu visas det destillerade resultatet av ett års arbete i en utställning, som efter Landskrona kommer att resa vidare i landet, bland annat till Lindome. Elisabeth Dunker har tagit fram en rad unika föremål i samarbete med lokala slöjdare och småskaliga producenter från Skåne och Västra Götaland. Det är dels unika utställningsföremål, dels prototyper till produkter som kan produceras i större skala. Flera kommer att finnas till salu i samband med utställningen och via Fine Little Day.


»Projektet har varit en aha-upplevelse för oss och ett nytt sätt att tänka. Intresset för återbruk är stort just nu och det har varit jättespännande att se hur Elisabeth Dunker, som kommer från ett annat håll än textilbranschen, ser på föremålen i våra samlingar. Vi hoppas att utställningen ska få fler personer inom de kreativa näringarna att ta del av arkiven och utveckla sina egna verksamheter.«

—Åsa Stentoft, hemslöjdskonsulent på Skånes Hemslöjdsförbund

 

Följ projektet på Instagram, via @finelittleday, @slojdiskane och under hashtaggen #handicaftarchives. Där får du också information om utställningens fortsatta resa. Väva Spis har genomförts med stöd av Region Skåne.


 
 

Release / English Version

 

Historic craftsmanship becomes modern fashion

–Fine Little Day och Hemslöjden in Skåne in a joint exhibition

 
 
 

The back of an embroidered folk vest has become a trendy college shirt, an old apron a skirt that breathes contemporary fashion. When the designer Elisabeth Dunker is inspired by Skånes hemslöjdsförbund’s collections of crafts from several centuries, magic is created.

On May 20th, a vernissage will be held at Hemslöjden in Landskrona.

> Read more about the exhibition

The project Väva Spis – which is also the name of the exhibition – stretches back for approximately a year and has aimed to increase interest in handicrafts, while the initiators also wanted to merge the archives with Swedish designers in different areas. Simply to spread the knowledge about the existence of the archives. The two archives owned by Hemslöjden in Skåne are part of Digitalt Museum, where about 50 museums digitized and made their collections available.

»The aesthetics of folk art and handicrafts has always appealed to me. I salute it and love it. In modern society it is easy to massproduce products, but more difficult to produce objects with nerve. In the archives, I found a wonderful women's story, so many stories and so much knowledge I want to pick up and do something new with.«

—Elisabeth Dunker, designer and who runs the brand and the creative platform Fine Little Day.

Now, the distilled result of one year's work is shown in an exhibition that, after Landskrona, will travel further through the country, including Lindome.

Elisabeth Dunker has developed a series of unique items in collaboration with local craftsmen and small scale producers from Skåne and Västra Götaland. These are part unique exhibits and part prototypes for products that can be produced on a larger scale. Some will be available for sale in connection to the exhibition and via Fine Little Day.

»The project has been an eye opening experience for us and a new way of thinking. The interest in recycling is widespread now and it has been very exciting to see how Elisabeth Dunker, who comes from a different background than the textile industry, looks at the items in our collections. We hope that the exhibition will attract more people in the creative industries to take part in the archives and develop their own businesses.« 

—Åsa Stentoft, homecounselor at Skånes Hemslöjdsförbund.

 

Follow the project on Instagram, via @finelittleday, @hemslojdiskane and under the hashtag #handicaftarchives #vavaspis. There you will also find information about the exhibition's continued journey. Väva Spis has been carried out with the support of Region Skåne.